TÜZÜK

TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU TÜZÜĞÜ

5253 Sayılı Dernekler Kanununun 28. maddesi gereğince; İçişleri Bakanlığının onayıyla 24.10.2013 Tarih ve 3597 Sayılı Kararıyla ''TÜRKİYE'' almıştır.

 BİRİNCİ BÖLÜM

Konfederasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Madde 1-

Konfederasyonun Adı         :TÜRKİYE MUHTARLAR KONFEDERASYONU

Türkiye Kelimesi İçişleri Bakanlığı’nın 24.10.2013 tarih ve 3597 sayılı izin yazısı ile kullanılmaktadır. Kısa olarak ''TMUHK'' ifadesi Konfederasyonu temsilen kullanılır.

Konfederasyonun Merkezi  : ANKARA’dır

Konfederasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Konfederasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

Madde 2-Konfederasyon, Mahalli idareler özellikle köy ve mahalli idaresini sağlam bir idari yapıya, ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahip kılarak kamu düzeni içinde etkili ve hürriyetçi demokratik yönetim sisteminin gerçek teminatı olan güçlü kuruluşlar haline getirilmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

1-Köy ve Mahalle muhtarlığının faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Konfederasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

3-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

4-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek,

5-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Konfederasyon gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek,

6-Konfederasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir,

7-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

9-Konfederasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

10-Gerekli izin alınarak, Konfederasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan, kurum ve  kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

15-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,

16-Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Konfederasyonlerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Konfederasyonun Faaliyet Alanı:Konfederasyon, Ülke bütünlüğü içinde ,Ülke ve Ulusun menfatını Devletin varlığını ön planda tutarak geliştirici, eğitici sosyal alanda faaliyet gösterir.

Konfederasyonun Kurucu dernekleri :

Madde-3

1-MUHTAR FEDERASYONU

2-KARADENİZ BÖLGESİ MUHTARLAR FEDERASYONU

3-İÇ ANADOLU MUHTARLAR FEDERASYONU

4-GÜNEYDOĞU ANADOLU MUHTARLAR FEDERASYONU

5-BAŞKENT MUHTARLAR FEDERASYONU

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 4-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Konfederasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Muhtar federasyonları üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu  Konfederasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Konfederasyonun asıl üyeleri, Konfederasyon kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.

Konfederasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Konfederasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiçbir Federasyon Konfederasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Konfederasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Konfederasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Konfederasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Konfederasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Konfederasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Konfederaasyonun adını kullanarak siyasi partilerden herhangi birisi yarar veya zararına faaliyette bulunmak, Konfederasyon içinde uyumsuzluk yaratarak olaylara sebebiyet vermek,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Konfederasyondan çıkan veya çıkarılanların ilk genel kurula başvurma hakkı saklıdır. Çıkarılan üye genel kurula yazılı başvurarak tekrar Konfederasyon üyesi olma isteğine genel kurulca karar verilir.

Federasyonların Konfederasyonda Genel Kurulunda Temsili  

Madde 6- Federasyonlar, Genel Kurul Sonuç Bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Konfederasyon Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

Konfederasyona bağlı Bölge ve İl Federasyonlarında, Elli(50) seçimlik delege olarak, Federasyonu temsilen Konfederasyon Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.  

Konfederasyon Genel Merkez Genel kuruluna en son Federasyon Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Konfederasyon Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri Genel  Merkez Genel Kurulunda doğal delege olarak oy kullanırlar.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde7- Ödenti Verme BorcuÜyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Konfederasyon tüzüğüne uymak ve Konfederasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Konfederasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONFEDERASYON ORGANLARI

Madde 8- Konfederasyonun Zorunlu Organları;

Genel kurul,

Yönetim kurulu,

Denetim kuruludur.

Konfederasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9- Genel kurul,Konfederasyonun en yetkili karar organı olup; Konfederasyon Yönetim ve Denetleme kurulu asil üyeleri ile üye Federasyonların Genel kurulu tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Konfederasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu, Konfederasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini; üyenin, kimlik numarası,Adı Soyadı,Baba adı ve Doğum Tarihiyazılı şekilde  düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on-beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Konfederasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Konfederasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10- Genel kurulda, Konfederasyon Yönetim Kurulunun seçimlerin de üç yıl görev yapmak üzere, Konfederasyon Başkanı, Genel kurulca tek dereceli ve kapalı oyla seçilir.

Genel Kurulunun alacağı kararla Konfederasyon Yönetim ve Denetleme kurulu seçimleri kapalı veya açık oyla yapılabilir. Seçimlerde Konfederasyonun mühürü ile  mühürlenmiş oy  kağıtları ve zarfları kullanılır. Seçimlerde Konfederasyon Başkan,  Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu için aynı oy pusulası ve zarf kullanılabilir. Bu kurula verilecek oylar her organ için ayrı-ayrı gösterilir. Seçimlerde her birisi için ayrı kağıt veya zarfta kullanılabilir ve gizli oylar ile oylanır. Toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Konfederasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Konfederasyon üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

1-Konfederasyon organlarının seçilmesi,

2-Konfederasyon tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Konfederasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Konfederasyon Genel kurulu gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca Konfederasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Konfederasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Konfederasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11-Konfederasyonun fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Konfederasyonun en yetkili organı olarak Konfederasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

15-Konfederasyon gerekli görülmesi halinde Genel kuruldan aldığı yetkiyle ve Yönetim kurulu kararı ile istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 12- Genel kurulda, üç yıl görev yapmak üzere, Konfederasyon Genel Başkanı Genel kurulca tek dereceli, açık veya kapalı oyla seçilir. Konfederasyon Genel Başkanı üst üste iki dönemden fazla seçilemez. Yönetim kurulu kırkbeş asil (Başkan Hariç) ve yirmi beş yedeküye olarak genel kurulca seçilir.

         Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yapılarak On (10) Genel Bşk.Yrd. ,bir Genel Sekreter, Altı (6) Genel Sek.Yrd. ,bir Teşkilat Başkanı, Altı (6) Teşkilat Başkan Yrd, bir muhasip ve üyeleri belirler. 

         Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

         Yönetim kurulu, Konferderasyon Genel Başkanının istifası veya vefatı halinde,  iki ay içinde Genel Kurulu Olağanüstü Kongreye götürmek zorundadır.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Konfederasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Konfederasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Konfederasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Konfederasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda Konfederasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Konfederasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Konfederasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 13-Konfederasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile Konfederasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Konfederasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Konfederasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

 

Konfederasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Konfederasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Konfederasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta Konfederasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 14-Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen onbeş asıl ve sekiz yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Konfederasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Konfederasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Konfederasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konfederasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Konfederasyonun Gelirleri ve Giderleri

Konfederasyonun Gelir Kaynakları

Madde 15-Konfederasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üye Federasyonlardan giriş aidatı 250TL ve aylık olarak 250TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 3000TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Federasyonların, Derneklerin ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile Konfederasyona yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Konfederasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Konfederasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Konfederasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.   

Gider İşlemleri

Konfederasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Konfederasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Konfederasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Konfederasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından konfederasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Konfederasyonun Borçlanma Usulu

Madde 16- Konfederasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Konfederasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Konfederasyonu  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Konfederasyonun İç Denetimi

Madde 17- Konfederasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Konfederasyonun  denetimi gererçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Konfederasyonun Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

Madde 18-Defter tutma esasları;

Konfederasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Konfederasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:Konfederasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:Konfederasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Konfederasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Konfederasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri:Konfederasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Konfederasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Konfederasyonda, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Konfederasyonun Feshi ve Tasfiye

Madde 19- Konfederasyon genel kurulu her zaman Konfederasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun konfederasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Konfederasyon adında “Tasfiye Halinde ‘'Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu” ibaresi kullanılır.

Fesih halinde Konfederasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye federasyonlara devredilir.

Bu Konfederasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Konfederasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 20- Konfederasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU

1

HÜSEYİN  AKDENİZ                                      

2

ABDULLAH BUTAKU

3

ABDULKADİR GEYLANİ TAŞ

4

ADİL AĞTAŞ

5

ADEM AKDEMİR

6

AHMET OĞUZ

7

AKİF  AK

8

ALİ DÖNGEL

9

ALİ GÜRGEN 

10

ALİ GÜNDOĞDU

11

ALİ KAMA

12

AYŞE TAYLAN

13

AZATHAN ERDEMİR

14

BAHTİYAR YAMANER

15

BEKİR  AKTÜRK

16

DURAN KOÇ

17

ERDAL YAĞLICI

18

ERTUĞRUL OKSAL

19

ENGİN KANDEMİR

20

FASİH KOYUN

21

FİGEN RENÇBER

22

GALİP KARAYİĞİT

23

HASAN TÜTÜNCÜ

24

HATİP ŞERAN

25

HÜSEYİN ALTINIŞIK

26

İBRAHİM BAKİ

27

İBRAHİM ERŞEN

28

İBRAHİM HALİL KARGIN

29

İDRİS ÇAKAR

30

İSMAİL OZKAR

31

İYİGÜN CARLAT

32

KADİR DELİBALTA

33

KADİR GÜMÜŞ

34

MAHMUT GÜLCÜ

35

MEHMET KESTOP

36

MEHMET YİLERİ

37

OLGUN ÖZTÜRK

38

OLGUN POLAT

39

SAMET AKSOY

40

SEVİM ÖZSÖYLU

41

ŞERAFETTİN NAS

42

SÜLEYMAN ŞEN

43

SÜLEYMAN KABAAĞAÇ

44

YASEMİN ÖZER

45

YILMAZ ŞEN

İş bu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tüzüğü 21 madde  maddeden ibarettir.